23. Novembar 2010. - Metro Cash & Carry

Kupovina dobara u Metro Cash & Carry za potrebe osim poslovnih, po našem mišljenju, može izazvati poreske kontrole sa neizvesnim ishodom. Pri tome, poslovnim potrebama smatramo potrošnju dobara u poslovne svrhe - trgovačka roba, repromaterijal, oprema, kancelarijski materijal, režijski materijal i slično. Kupovinom dobara za potrebe mimo poslovnih smatramo potrošnju usmerenu na lične potrebe osnivača, zaposlenih i trećih "prijateljskih" lica. I pored toga što veoma često jedina dodirna tačka takvih nedozvoljenih kupovina za lične potrebe sa poslovanjem leži u činjenici da metro kartica glasi na firmu, želimo da upozorima da upravo vezivanje kupovine za firmu prilikom evidentiranja prometa od strane Metro-a pruža poreskim vlastima perfektnu osnovu i informacionu bazu za kontrole. Cenimo da  Metro Cash & Carry nema mogućnosti da odbije zahtev poreskih vlasti za dostavljanjem informacija i baza podataka, odnosno, inverzno, mislimo da postoji obaveza da se takvi podaci dostave u skladu sa Zakonom o poreskom postupku i poreskoj administraciji. Čak i mimo toga, preuzimanjem u elektronskoj formi poreskih pdv evidencija  Metro Cash & Carry u obliku knjige izlaznih računa, za čega takođe postoji zakonski osnov, Poreska uprava može veoma brzo, lako i efikasno relevantne podatke sortirati i obraditi prema sopstvenim kriterijumima za rizik.

Prema našem razumevanju, cenimo da bi poreske vlasti, u konkretnom slučaju, insistirale prilikom kontrola na sledećim, ali ne i jedinim i isključivim, poreskim oblicima:

  • obaveza pdv po osnovu sopstvene potrošnje uključujući i manjak dobara,
  • porezi i doprinosi na zarade i/ili porezi na dohodak na druge prihode i/ili porez na prihode od kapitala po osnovu uzimanja iz imovine pravnog lica za lične potrebe vlasnika.

Jedina "odbrana" poreskog obveznika svodila bi se, po nama, na dokazivanje poreskim vlastima da dobra kupljena u Metro Cash & Carry, neevidentirana u poslovnim knjigama, nisu finansirana sredstvima firme. Takvo dokazivanje, međutim, može biti prilično kompleksno i može se protezati na potrebu sagledavanja mnogo poslovnih događaja u dužem vremenskom periodu, te, usled toga, neekonomično i neracionalno a često i neprijatno. Poseban problem, po našem mišljenju, predstavlja činjenica da poslovna dokumentacija koja se formira prilikom kupovina u  Metro Cash & Carry potpuno isto izgleda - kako u slučaju kada zaista fizička lica njihovim novcem kupuju za lične potrebe a kartica im služi samo da nešto eventualno uštede preko mogućnosti da uopšte kupuju u Metrou, tako i u slučaju kada se kupljena dobra promeću dalje bez evidentiranja u poslovnim knjigama, čime se krši čitav niz poreskih i drugih relevantnih propisa.

Usled svega gore navedenog, naša je preporuka odgovornim licima u svim  pravnim licima i preduzetničkim radnjama koje vode poslovne knjige, a pre svega pdv obveznicima, da izbegavaju pozajmljivanje ili trajno dodeljivanje metro kartica radnicima i trećim licima, a da sami ne vrše kupovine za svoje i porodične lične potrebe. 

Fineko CS doo

Povratak...

PartneriEcovis Finaudit d.o.o.

ABsoft informacioni sistemi

Suonnet

By dWeb.rs